BWA WROCŁAW

BWA Wrocław Główny Gallery of Contemporary Art

Good Evening in Wrocław – group exhibition

What is the evening, how do we experience it, and is it indeed good for everyone? We invite you for a Good Evening in Wrocław – a collective exhibition. at BWA Wrocław Główny Gallery. It presents the essence of a Wrocław evening, using various media – photography, film, collage, sound, text and installation.

The night is darkness, darkness is invisibility – wrote Iwo Zmyślony. The evening, in turn, is a transition between the day and night. A liminal, interim phase, the seemingly short moment when everything surrounding us seems to be gradually falling asleep. But also – as many references in art and literature suggest – a time when reason sleeps and demons wake up.

When looking for references, the immediate evening-related associations are those with the German Romantics, for whom its mystery virtually defined the turn of the 18th and 19th centuries. Mist, fear, demons, phobias and progressive gradation of light are the first associations with the night and evening preceding it. Nowadays, in turn, it is when streetlamps, shop windows, lights and neon signs are lit, when new relationships with the surrounding world must be established – the sight and smell sharpened, hearing and touch sensitised. We attempt to blur what is between the day and night using new technologies. In cities, we escape the inevitable darkness, forgetting that darkness is something we cannot hide from. Or we… wake up and drop our masks.

The exhibition Good Evening in Wrocław is an effect of several months of activity and talks of a working group. In search of an answer to the question What is the evening?, the members extract its essence using various media – photography, film, collage, sound, text and installation. They do it together, inspiring each other. They talk about prayers, intimacy, masks, light pollution, fear and inability. They do not act separately, but in a group, where everyone contributes to the whole.

Paweł Zasada, Agata Ciastoń and Magdalena Mądra discuss light pollution. Agata Kalinowska and Marta Borkowska immerse themselves in discovering an alternative self, like in the Freudian notion of the mask. Olga Budzan and Kamil Subzda seek reprieve in the evening prayer and spirituality created around religion. Pfishova confronts fear and inability. Łukasz Suchy and Filip Marek go beyond visuality and the sense of sight, inviting us to experience the evening through emanating sound and smell.

Good Evening in Wrocław is also a reference to the cult neon sign located on the roof opposite the main railway station, showing a friendly greeter of travellers, the smiling gentleman with a flower, raising his hat – one of Wrocław’s permanent fixtures, lit every evening to bring smiles to so many faces. It was our original inspiration for questions like What is the evening?, How do we experience the third part of day? and Is it really good for everyone?

  • Participants: Marta Borkowska, Olga Budzan, Agata Ciastoń, Agata Grzych, Agata Kalinowska, Jagoda Malanin, Filip Marek, Magdalena Mądra, Mira Nikodemska, Pfishova, Katarzyna Roj, Kamil Subzda, Łukasz Suchy, Paweł Zasada
  • Curator: Iwona Kałuża
  • Organizer: BWA Wrocław Galleries of Contemporary Art
  • Partners: Wrocław Centre for Social Development, Passage of Dialogue

Dobry wieczór we Wrocławiu

Dobry wieczór we Wrocławiu to wystawa zbiorowa, będąca efektem kilkumiesięcznej pracy grupy roboczej oraz odniesienie do kultowego neonu znajdującego się na dachu naprzeciw dworca PKP – przyjaznego witacza podróżnych. W galerii Wrocław Główny zaprezentujemy esencję wrocławskiego wieczoru, czerpiąc z różnych mediów – fotografii, filmu, kolażu, dźwięku, tekstu czy instalacji.

Czym jest wieczór, jak go doświadczamy i czy aby na pewno dla każdego jest dobry? „Noc to ciemność, ciemność to niewidzialność” – pisał Iwo Zmyślony. Wieczór zaś, to przejście pomiędzy tym, co za dnia, a nocą. Faza liminalna i przejściowa. Ten – wydawać by się mogło – krótki moment, kiedy to, co wokół nas stopniowo zasypia. Ale też, jak wskazuje wiele odniesień w sztuce i literaturze – to czas, kiedy rozum śpi, a budzą się demony. 

Poszukując odniesień, pierwsze asocjacje związane z wieczorem od razu kierują w stronę romantyków niemieckich, dla których wieczór i jego tajemniczość stała się niemalże wyznacznikiem przełomu XVIII i XIX wieku. Mgła, lęki, demony, fobie i stopniowa gradacja światła to pierwsze skojarzenia z nocą i poprzedzającym ją wieczorem. Współcześnie natomiast, wieczór to moment zapalania ulicznych latarń, witryn sklepowych, świateł i neonów, a także wypracowywanie nowych relacji z otoczeniem poprzez wyostrzony wzrok i węch, nastawienie ucha i intymny dotyk. Poprzez nowe technologie staramy się zatrzeć to, co pomiędzy dniem a nocą. W miastach uciekamy przed nieubłaganie nadchodzącą ciemnością i staramy się zapomnieć, że przed ciemnością nie można się schować. Albo… budzimy się i zrzucamy maski.

Dobry wieczór we Wrocławiu to wystawa będąca efektem kilkumiesięcznej pracy i rozmów grupy roboczej. Jej uczestnicy, szukając odpowiedzi na to czym jest wieczór, wydobywają z niego esencję i rozpracowują go, czerpiąc z różnych mediów – fotografii, filmu, kolażu, dźwięku, tekstu czy instalacji. Robią to jednak wspólnie, inspirując się nawzajem. Mówią o modlitwie, intymności, maskach, zanieczyszczeniu światłem, lęku i niemożności. Nie działają pojedynczo, a w grupie, gdzie każdy dodaje coś od siebie. 

Paweł Zasada, Agata Ciastoń i Magdalena Mądra mówią o świetle i zanieczyszczeniu. Wątek światła, ale ten w fotografii ujęły Jagoda Malanin i Agata Grzych. Tu złoto i błękit przeplatają się nawzajem. Agata Kalinowska i Marta Borkowska zatapiają się w odkrywanie drugiego „ja” niczym we freudowskim pojęciu maski. Olga Budzan i Kamil Subzda szukają wytchnienia w wieczornej modlitwie i stworzonej wokół religii rytualności. Pfishova mierzy się z lękiem i niemożnością. Natomiast Łukasz Suchy i Filip Marek, wychodząc poza wizualność i zmysł wzroku, zapraszają do doświadczenia wieczoru poprzez wydobywający się dźwięk i zapach.

Dobry wieczór we Wrocławiu to również odniesienie do kultowego neonu znajdującego się na dachu naprzeciw dworca PKP – przyjaznego witacza podróżnych. Uśmiechniętego pana z kwiatkiem zdejmującego kapelusz. Stałego elementu wizualności Wrocławia, który zapalny co wieczór budzi uśmiech na wielu twarzach, oraz naszej inspiracji do zadania sobie pytań: czym jest wieczór, jak doświadczamy tę trzecią porę dnia i czy aby na pewno dla każdego jest dobry?

  • Uczestnicy/czki: Marta Borkowska, Olga Budzan, Agata Ciastoń, Agata Grzych, Agata Kalinowska, Jagoda Malanin, Filip Marek, Magdalena Mądra, Mira Nikodemska, Pfishova, Kamil Subzda, Łukasz Suchy, Paweł Zasada

Instalacja: Pfishova

Photo by: © A. DUDEK-DÜRER, 2022.